Верховна Рада України удосконалює управління об'єктами державної власності

  Законодавчим актом з метою оптимізації управління об´єктами державної власності внесено зміни до законів "Про заставу", "Про холдингові компанії в Україні" та "Про управління об´єктами державної власності" щодо визначення повноважень Державного агентства з управління корпоративними правами та майном.

  Зокрема, Закон "Про холдингові компанії в Україні" доповнено положенням, згідно з яким "Державна керуюча холдингова компанія - це державна холдингова компанія, корпоративним підприємством якої може бути інша державна холдингова компанія чи господарське товариство, холдинговий корпоративний пакет акцій (часток, паїв) якого належить державі".

  Рішення про утворення державної холдингової компанії в процесі корпоратизації (приватизації) приймає орган, уповноважений управляти державним майном, за погодженням з Кабінетом Міністрів.

  Закон доповнено новою статтею 71 про особливості утворення та діяльності Державної керуючої холдингової компанії.

  Так, визначено, зокрема, що засновником та єдиним акціонером Державної керуючої холдингової компанії є держава в особі Кабінету Міністрів. Її статутний капітал формується за рахунок належних державі акцій державних холдингових компаній, часток (паїв) держави у статутних капіталах господарських товариств, а також додаткових вкладів у формі майна, коштів та нематеріальних активів, необхідних для забезпечення її діяльності. З метою захисту прав держави, як власника, у Державній керуючій холдинговій компанії створюється наглядова рада. Виконавчим органом Державної керуючої холдингової компанії є правління.

  У Законі "Про управління об´єктами державної власності" доповнено нормою щодо центрального органу виконавчої влади з управління державними корпоративними правами та майном.

  Змінами передбачено, що державна керуюча холдингова компанія має статус уповноваженого органу управління щодо об´єктів управління державної власності, що передані до її статутного капіталу та статутного капіталу її корпоративних підприємств.

  Закон доповнено також новою статтею 51 про повноваження центрального органу виконавчої влади з управління державними корпоративними правами та майном. Передбачено, зокрема, що він: здійснює управління об´єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави, які належать до сфери його управління; готує пропозиції щодо закріплення в державній власності пакетів акцій публічних акціонерних товариств, що належать до сфери його управління, доцільності їх відчуження або придбання державою відповідних пакетів акцій (часток) в інших власників та акцій додаткової емісії для подальшого їх подання центральним органом виконавчої влади з питань економіки Кабінетові Міністрів; здійснює контроль та проводить аналіз результатів діяльності державних підприємств (у тому числі ефективності використання державного майна), господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна частка, що належать до сфери його управління, та розробляє механізми підвищення ефективності їх роботи тощо.

  Закон доповнено й новою статтею 52 про повноваження центрального органу виконавчої влади з питань економіки, який, зокрема, забезпечує формування державної політики, визначення загальних принципів та пріоритетних напрямів розвитку у сфері управління об'єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави.

  Відповідний законопроект зареєстровано за №9415.

  Джерело: rada.gov.ua