Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо іпотечних облігацій"

    Законом вдосконалюється регулювання ринку іпотечних облігацій шляхом встановлення вимог стосовно розрахунку розміру іпотечного покриття, діяльності управителя, обов´язкових умов договору про управління іпотечним покриттям, що, вважають народні депутати, має сприяти належному виконанню зобов´язань емітента за іпотечними зобов´язаннями та удосконаленню виконання управителем функцій з управління іпотечним покриттям. Зокрема, законом встановлено, що "діяльність з управління іпотечним покриттям - це діяльність, що провадиться управителем іпотечного покриття від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління іпотечним покриттям та передбачає представництво інтересів власників іпотечних облігацій, здійснення контролю за додержанням умов заміни іпотечних активів чи включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття, здійснення контролю за своєчасністю та повнотою здійснення емітентом платежів за звичайними іпотечними облігаціями, забезпечення відповідності іпотечного покриття вимогам законодавства, виконання інших функцій, визначених законодавством". Законом передбачено, що посилання на реєстраційні дані випуску звичайних іпотечних облігацій та проспект їх емісії вноситься до договору про управління іпотечним покриттям після реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій шляхом оформлення додатка до договору. Активи, включені до складу іпотечного покриття, не включаються до ліквідаційної маси управителя. Законодавчий акт містить положення про ообливості дефолту в разі призначення тимчасової адміністрації, банкрутства, ліквідації емітента звичайних іпотечних облігацій. Визначено, зокрема, що у разі настання дефолту внаслідок порушення щодо емітента провадження у справі про банкрутство або призначення тимчасового адміністратора чи ліквідатора управитель: приймає рішення про звернення стягнення на іпотечне покриття. У такому разі управитель продає іпотечне покриття, розподіляє виручку від його продажу між власниками звичайних іпотечних облігацій відповідно до частини третьої статті 11 цього Закону, а також вживає заходів щодо отримання ними коштів за рахунок реалізації іншого майна емітента; здійснює розпорядження коштами, що надходять від іпотечного покриття, в інтересах власників звичайних іпотечних облігацій в порядку, передбаченому проспектом емісії; має право вимагати передачі іпотечного покриття йому або визначеній ним обслуговуючій установі в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України. Дія мораторію на задоволення вимог кредиторів, який вводиться Національним банком України або господарським судом, не поширюється на задоволення вимог власників звичайних іпотечних облігацій за рахунок іпотечного покриття. Тимчасова адміністрація, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) та інші особи - учасники провадження у справі про банкрутство емітента не мають права вчиняти жодних дій щодо іпотечного покриття, розпоряджатися іпотечними та іншими активами у складі іпотечного покриття або розривати договори, укладені емітентом у зв´язку з емісією звичайних іпотечних облігацій. Активи, включені до складу іпотечного покриття, не включаються до ліквідаційної маси емітента звичайних іпотечних облігацій. На активи, включені до складу іпотечного покриття, не може бути накладено арешт. До повного виконання зобов´язань емітента звичайних іпотечних облігацій, що забезпечуються перед їх власниками іпотечним покриттям за відповідним випуском таких облігацій, інші особи не мають права пред´являти вимоги на іпотечне покриття, звертати стягнення чи іншим чином обтяжувати іпотечне покриття. Ліцензійні умови, у тому числі вимоги до розміру статутного і власного капіталу, порядку його визначення, ліквідності, кваліфікаційні вимоги до фахівців управителя, необхідні умови договорів, які укладаються під час провадження діяльності управителя, інші вимоги та показники, що обмежують ризики діяльності управителя, встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Відповідний законопроект зареєстровано за №7107. Джерело: rada.gov.ua