Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо розкриття інформації на фондовому ринку

    Законом передбачено, що емітент подає Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву і документи, необхідні для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів, не пізніш як протягом 60 днів після прийняття рішення про розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати відповідне рішення. Документом встановлено, що державна комісія з цінних паперів та фондового ринку після надходження заяви і документів, необхідних для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів, здійснює одночасно реєстрацію випуску та проспекту емісії цінних паперів або відмовляє в реєстрації протягом: - 10 робочих днів - у разі наявності зареєстрованого базового проспекту емісії та перебування цінних паперів емітента в біржовому реєстрі організатора торгівлі; - 20 робочих днів - у разі наявності зареєстрованого базового проспекту емісії та відсутності цінних паперів емітента в біржовому реєстрі організатора торгівлі; - 25 робочих днів - у разі відсутності зареєстрованого базового проспекту емісії. Підставою для відмови у реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів є невідповідність поданих документів вимогам законодавства, недостовірність інформації у поданих документах та/або порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про розміщення цінних паперів. У разі виявлення недостовірної інформації у зареєстрованому базовому проспекті емісії цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку надсилає емітенту розпорядження про необхідність усунення такої невідповідності, реєстрації та публікації відповідних змін до зазначеного проспекту. Згідно із законом, до інформації про цінні папери належить інформація про: - цінні папери, щодо яких прийнято рішення про розміщення, у тому числі: вид, форму випуску та існування, тип (для акцій), кількість та номінальну вартість; обсяг прав за цінними паперами; умови розміщення, обігу (в тому числі викупу та дій емітента, пов´язаних із викупленими цінними паперами) та погашення (для цінних паперів, що мають строк обігу); - дату прийняття рішення про розміщення цінних паперів; - строки початку та закінчення розміщення цінних паперів; - порядок і форму виплати доходу за цінними паперами. Після реєстрації проспекту емісії цінних паперів емітент не менш як за 10 днів до початку відкритого (публічного) розміщення цінних паперів: - публікує проспект в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею обсязі; - розміщує проспект у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів у повному обсязі. У строки, встановлені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, емітент: у разі відкритого (публічного) розміщення цінних паперів розміщує зареєстрований проспект емісії цінних паперів на власному веб-сайті та веб-сайті організатора торгівлі, через якого планується здійснити розміщення цінних паперів відповідного випуску; у разі закритого (приватного) розміщення цінних паперів не оприлюднює зареєстрований проспект емісії цінних паперів, а надає його особам, які є учасниками такого розміщення згідно з відповідним рішенням емітента. Зміни до проспекту емісії цінних паперів підлягають реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку. У разі зміни інформації, що міститься у проспекті емісії цінних паперів, емітент протягом 20 робочих днів з дня внесення таких змін зобов´язаний у встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку подати зазначені зміни для реєстрації. У разі внесення змін до проспекту емісії цінних паперів, щодо яких прийнято рішення про: - відкрите (публічне) розміщення - емітент здійснює їх реєстрацію та опубліковує відповідну інформацію протягом 30 днів з дня опублікування проспекту емісії, але не пізніш як за 10 днів до початку розміщення; - закрите (приватне) розміщення - емітент здійснює їх реєстрацію до початку розміщення та подає особам, які відповідно до рішення про закрите (приватне) розміщення цінних паперів є учасниками такого розміщення. Законом визначено, що емітент не має права: вносити зміни до проспекту емісії після початку розміщення цінних паперів; здійснювати розміщення цінних паперів до реєстрації змін до проспекту емісії цінних паперів, а в разі відкритого (публічного) розміщення - також до опублікування відповідної інформації. Емітент має право оформити проспект емісії цінних паперів (крім пайових), що підлягають відкритому (публічному) розміщенню, двома частинами (базовий проспект емісії та проспект емісії цінних паперів відповідного випуску), які підлягають реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку. Базовий проспект емісії - складова частина проспекту емісії цінних паперів (крім пайових), що підлягають відкритому (публічному) розміщенню, яка містить інформацію про емітента, а також іншу інформацію, визначену емітентом. Зазначені у базовому проспекті емісії відомості не включаються до проспекту емісії цінних паперів відповідного випуску. Емітент подає Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву і документи, необхідні для реєстрації: базового проспекту емісії цінних паперів та першого проспекту емісії цінних паперів відповідного випуску не пізніш як протягом 60 днів з дня - прийняття рішення про затвердження базового проспекту емісії та першого проспекту емісії цінних паперів відповідного випуску органом емітента, уповноваженим приймати відповідне рішення; - наступного проспекту емісії цінних паперів відповідного випуску - не пізніш як протягом 60 днів з дня прийняття рішення про розміщення цінних паперів такого випуску органом емітента, уповноваженим приймати відповідне рішення. Базовий проспект емісії цінних паперів та перший проспект емісії цінних паперів відповідного випуску подаються для реєстрації одночасно. Кожен інвестор у цінні папери має сплатити вартість цінних паперів у повному обсязі до затвердження результатів розміщення відповідного випуску цінних паперів. Відповідний проект зареєстровано за №7106. Джерело: rada.gov.ua