Внесені зміни до державної програми приватизації на 2012-2014 роки

  Законодавчий акт спрямовано на удосконалення законів з питань приватизації, формування чіткої, ефективної правової бази у сфері приватизації, досягнення прозорості та відкритості приватизаційного процесу, забезпечення реалізації нової Державної програми приватизації, вимог до процесу реформування власності на завершальному етапі.

  Відповідні зміни внесено до законів "Про приватизацію державного майна", "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі", "Про особливості приватизації об´єктів незавершеного будівництва".

  Згідно із законом, до об´єктів державної власності, що підлягають приватизації, належать:

  підприємства (цехи, виробництва, дільниці, інші підрозділи, якщо в разі їх виділення у самостійні підприємства не порушується технологічна єдність виробництва з основної спеціалізації підприємства, із структури якого вони виділяються) як єдині майнові комплекси, до складу яких входять усі види майна, призначені для їх діяльності, що визначені Цивільним кодексом України, у тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані;

  об´єкти незавершеного будівництва та законсервовані об´єкти, у тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані;

  окреме індивідуально визначене майно, у тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких це майно розташовано;

  акції (частки, паї), що належать державі у статутному капіталі господарських товариств, інших господарських організацій та підприємств, заснованих на базі об´єднання майна різних форм власності;

  об´єкти соціально-культурного призначення, у тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані, крім тих, що не підлягають приватизації.

  Приватизації не підлягають об´єкти, що мають загальнодержавне значення, а також казенні підприємства.

  Загальнодержавне значення мають:

  "а) об´єкти та майно, які забезпечують виконання державою своїх функцій, забезпечують обороноздатність держави, її економічну незалежність, та об´єкти права власності Українського народу, майно, що становить матеріальну основу суверенітету України:

  майно органів державної влади та органів місцевого самоврядування, майно Збройних Сил України (крім майна, щодо якого законом встановлено особливості приватизації), Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, сил цивільної оборони, Державної служби спеціального зв´язку та захисту інформації України, правоохоронних і митних органів, що безпосередньо забезпечує виконання цими органами встановлених законодавством завдань;

  надра, корисні копалини загальнодержавного значення, території та об´єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, водні ресурси, лісові ресурси, інші природні ресурси, які є об´єктами права власності Українського народу;

  системи створення та збереження золотовалютних резервів;

  емісійна система, майнові комплекси підприємств і установ, що забезпечують випуск та зберігання грошових знаків і цінних паперів;

  радіотелевізійні передавальні центри, а також об´єкти, що забезпечують зв´язком органи законодавчої та виконавчої влади;

  державні радіоканали та телевізійні канали;

  засоби урядового, фельд´єгерського та спеціального зв´язку;

  державні реєстри, інші інформаційні системи, що створені та утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

  б) об´єкти, діяльність яких забезпечує соціальний розвиток, збереження та підвищення культурного, наукового потенціалу, духовних цінностей:

  Національний архівний фонд, архіви (архівні установи), документи з них, архівні підрозділи, архівні відділи та бібліотеки, об´єкти культури, мистецтва, у тому числі виняткової історичної, художньої, наукової чи іншої культурної цінності, що занесені чи підлягають занесенню до Державного реєстру національного культурного надбання, а також об´єкти архітектури, меморіальні комплекси, заповідники, парки загальнонаціонального значення;

  пам´ятки, включені до переліку пам´яток, що не підлягають приватизації;

  пам´ятки археології;

  пам´ятки державної частини Музейного фонду України (музейні предмети, музейні колекції та музейні зібрання);

  документи Державного бібліотечного фонду України;

  вихідні матеріали та фільмокопії, що зберігаються у фільмофонді;

  заклади культури, що забезпечують державні соціальні нормативи у сфері обслуговування населення закладами культури;

  об´єкти культури, що належать до майнових комплексів установ Національної академії наук України;

  майно підприємств, установ та організацій Національної академії наук України, галузевих академій наук, що використовується для виконання фундаментальних і прикладних досліджень, акції (частки, паї) господарських товариств, утворених на основі майнових комплексів Національної академії наук України, галузевих академій наук;

  об´єкти освіти, фізичної культури, спорту і науки, що фінансуються з державного бюджету;

  в) об´єкти, контроль за діяльністю яких з боку держави гарантує захист громадян від наслідків впливу неконтрольованого виготовлення, використання або розповсюдження небезпечних речовин:

  ядерні матеріали, ядерні установки і об´єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення;

  полігони, будови, споруди та устаткування для захоронення твердих промислових та побутових відходів, скотомогильники;

  г) об´єкти, які забезпечують життєдіяльність держави в цілому:

  запаси державного резерву незалежно від його місцезнаходження, підприємства, установи і організації та інші об´єкти, що входять до системи державного резерву;

  майно Державної кримінально-виконавчої служби України;

  майно підприємств, установ і організацій національної гідрометеорологічної служби;

  матеріали Державного інформаційного геологічного фонду України;

  матеріали та дані Державного картографо-геодезичного фонду України, топографо-геодезичні і картографічні матеріали, створені за кошти державного бюджету;

  державні еталони, інші об´єкти, що забезпечують функціонування Державної метрологічної служби;

  патенти на промислові зразки, конструкторська або технологічна документація на науково-технічну продукцію, створені за кошти державного бюджету та суб´єктів господарювання державного сектору економіки;

  автомобільні дороги, крім тих, що належать підприємствам (до першого розгалуження їх за межами території цих підприємств);

  майнові комплекси підприємств залізничного транспорту з їх інфраструктурою;

  метрополітен, міський електротранспорт;

  майно, що забезпечує цілісність об´єднаної енергетичної системи України та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, магістральні та міждержавні електричні мережі;

  гідроелектростанції з греблями, що забезпечують водопостачання споживачам та проведення гідромеліоративних робіт;

  магістральні нафто- і газопроводи та магістральний трубопровідний транспорт, що обслуговують потреби держави в цілому, підземні нафто- та газосховища;

  майнові комплекси підрозділів пожежної охорони (пожежні депо, пости, адміністративні приміщення), транспортні засоби спеціального призначення, що забезпечують виконання робіт, пов´язаних з ліквідацією пожеж, наслідків стихійного лиха;

  об´єкти інженерної інфраструктури та благоустрою міст, інших населених пунктів, включаючи мережі, споруди, устаткування, які пов´язані з постачанням споживачам води, газу, тепла, а також відведенням і очищенням стічних вод;

  акваторії портів, причали і пірси всіх категорій та призначень, огороджувальні та захисні гідротехнічні споруди, засоби навігаційного обладнання, системи сигналізації, портові системи інженерної інфраструктури та споруди зв´язку, енерговодопостачання та водовідведення, автомобільні дороги та залізничні колії (до першого розгалуження за межами території порту);

  аеродроми та аеродромні об´єкти (злітно-посадкові смуги, руліжні доріжки, перони, системи посадки, наземні засоби зв´язку, навігації, спостереження, інші елементи аеродромів, що забезпечують безпеку польотів);

  водосховища і водогосподарські канали комплексного призначення, міжгосподарські меліоративні системи, гідротехнічні захисні споруди;

  місця поховання".

  Перелік державних підприємств, що не підлягають приватизації, та акціонерних товариств, державні пакети акцій яких не підлягають приватизації, затверджується Верховною Радою за поданням Кабінету Міністрів.

  Не підлягають приватизації державні підприємства та корпоративні права держави в акціонерних товариствах, які:

  а) забезпечують національну безпеку України або приватизація яких створює істотні ризики для безпеки держави:

  підприємства з виготовлення та ремонту всіх видів зброї, що перебуває на озброєнні Збройних Сил України, інших утворених відповідно до закону військових формувань, Служби безпеки України;

  підприємства атомної енергетики та підприємства, що працюють у сфері поводження з радіоактивними відходами;

  спеціальні об´єкти зв´язку;

  підприємства пробірного контролю;

  підприємства з виготовлення цінних паперів;

  підприємства, що забезпечують безпеку руху в повітряному просторі та навігації водними шляхами України;

  підприємства, що здійснюють топографо-геодезичні та картографічні роботи загальнодержавного призначення, зберігають матеріали Державного картографо-геодезичного фонду України та Державного інформаційного геологічного фонду;

  б) забезпечують задоволення соціальних потреб суспільства, які не можуть бути повністю задоволені підприємствами, що перебувають у приватній власності:

  підприємства з виготовлення та ремонту засобів реабілітації для інвалідів;

  національні заклади культури;

  в) є високотехнологічними експортоорієнтованими підприємствами, що формують конкурентні переваги України на міжнародному ринку та створюють мультиплікативний ефект для розвитку суміжних галузей, - підприємства, які здійснюють виробництво об´єктів космічної діяльності;

  г) є інфраструктурними підприємствами-монополістами, збереження яких у державній власності необхідне для забезпечення рівного доступу до споживачів послуг на загальнодержавному ринку:

  національний оператор поштового зв´язку;

  міжнародні аеропорти.

  Відповідний законопроект, до якого внесено певні уточнення під час обговорення, зареєстровано за №9520.

  Джерело: rada.gov.ua